Úvod

 

Jan Buchta

výtvarník, pedagog, kurátor a teoretik věnující se vztahu výtvarného umění, teologie a pedagogiky

 

O výtvarné tvorbě autora

Sochařská tvorba Jana Buchty odráží, stejně jako u každého umělce, jeho vnitřní myšlenkový svět a je nepochybně determinována i jeho dosavadním profesním školením. Základy řemesla získal na Střední průmyslové škole v Hodoníně, kde studoval pod vedením Oldřicha Barana obor – keramika. Keramická hlína, tento prastarý a tvárný materiál, se mu tak stala jedním z nejbližších a často používaných výrazových prostředků. Na škole se setkal rovněž s akademickým sochařem Radimem Hankem, který jej posléze vedl na Zlínské škole umění. Jeho výrazný vliv na mladého adepta umění je nepřehlédnutelný, vztah učitel-žák pak během let přerostl do vzájemného respektu a přátelství.

V letech 1997–2003 studoval Jan Buchta na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia se ještě více prohloubil jeho vztah ke kulturně historickým tématům, hodnotám křesťanské tradice i archaických civilizací. Právě v nich často nachází náměty svých prací, nebo je jejich prizmatem interpretuje. Zároveň citlivě vnímá a transponuje do své tvorby nosné myšlenky a přístupy z dějin světového i českého sochařství.

Zjednodušeně řečeno, jeho dílo ztělesňuje úsilí o návrat k duchovnosti obsahu, o zhmotnění myšlenky vyjádřené znakovými formami. Jde o umění hledající významové hodnoty a hodnoty významu zakořeněné v lidském životě i v samotné struktuře uměleckého díla.

Od raných prací, ještě poměrně realisticky pojatých, dospívá autor postupně k tvarově úsporné a stylizované plastice a skulptuře pevného statického tvaru. Jednoduché maximálně abstrahované elementární tvary přitom dokáže citlivě transformovat do spirituální polohy. Jeho štíhlé, protáhlé figury evokují mnohdy reminiscence i na umění přírodních národů.

Svá komorní díla realizuje zejména v kamenině, kterou mnohdy kombinuje s umělou pryskyřicí. Setkat se však můžeme i s díly zhotovenými z ušlechtilého dřeva nebo v kameni. Abstrakce a duchovní rozměr jsou charakteristické i pro jeho kresby, které svou meditativností vhodně ilustrují básnické a duchovní texty.

Smysl pro řád a čistou formu jsou atributy tvorby Jana Buchty, to vše s velkým citem a pokorou pak vkládá do svých plastik. Je to introvertní, intelektuální tvorba, stejně jako její tvůrce. Neuzurpuje si prostor, neútočí na diváka, přesto jej nutí k zamyšlení.

 
PhDr. Ilona Tunklová
kurátorka Galerie výtvarného umění v Hodoníně